خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی

پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3056

صفحات فایل : 19

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 8500

عنوان: پاورپوینت فصل د

پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 4196

صفحات فایل : 26

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت فصل ن

پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3239

صفحات فایل : 25

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت فصل ه

پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)

پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)

حجم فایل : 2495

صفحات فایل : 12

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت تکنیک

پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)
پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)
پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات) پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

حجم فایل : 3630

صفحات فایل : 17

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت تقلب

پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن

پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن

حجم فایل : 11691

صفحات فایل : 116

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11500

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن
پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن
پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین

حجم فایل : 1063

صفحات فایل : 24

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین
پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین
پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

حجم فایل : 3956

صفحات فایل : 30

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت اینتر

پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

حجم فایل : 2913

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7500

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3120

صفحات فایل : 25

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7500

عنوان: پاورپوینت فصل س

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 2532

صفحات فایل : 13

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت فصل د

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3113

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7500

عنوان: پاورپوینت فصل ا

پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی

پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی

حجم فایل : 867

صفحات فایل : 14

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی
پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی
پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس

پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس

حجم فایل : 885

صفحات فایل : 18

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس
پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس
پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد

پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد

حجم فایل : 4007

صفحات فایل : 47

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد
پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد
پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا

تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا

حجم فایل : 357

صفحات فایل : 132

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 14000

بررسی ویژگیهای رشد و نمو باقلا

فهرست:
چکیده
مقدمه و کلیات
1 خصوصیات گیاه باقلا
2 اهمیت مدل سازی گیاهان زراعی:
فصل اول
پیشینه تحقیق
1 1 فنولوژی
1 2 رشد و نم

تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا
تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا
تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین

تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین

حجم فایل : 30

صفحات فایل : 36

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

آیش بندی و تناوب زمین

کاشت مکرر یک محصول در یک قطعه زمین و کاشت مداوم زمین باعث تراکم عوامل نامساعد شده و ادامه زراعت را در آن زمین غیر ممکن می سازد. اگر یک کشاورز، تنها یک محصول در مزرعه خود بکارد یا در یک قطعه زمین همیشه sp فقط

تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین
تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین
تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین تحقیق کشاورزی انگور

تحقیق کشاورزی انگور

حجم فایل : 764

صفحات فایل : 14

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2500

تحقیق انگور

فهرست:
انگور و آفرینش
تاریخچه
معرفی گیاه
ترکیبات گیاه
گونه های موجود
انگور فرنگی Currant
عصاره دانه انگور
جمع آوری ، نگهداری و تست دانه گرده

تحقیق کشاورزی انگور
تحقیق کشاورزی انگور
تحقیق کشاورزی انگور تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

حجم فایل : 1668

صفحات فایل : 20

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 1000

آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

تعاریفی ازآنتالپی
1 آنتالپی عبارت است از گرمای موجود در سیال.
2 آنتالپی یک خاصیت مقداری است که به صورت مجموع انرژی داخلی یک سیستم و حاصلضرب حجم سیستم در فشاری است که ازمحیط برروی

تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند
تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند
تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 609

صفحات فایل : 48

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب ف

پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 568

صفحات فایل : 12

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6500

عنوان: پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فل

پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 573

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسف

پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 1280

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب

پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 1469

صفحات فایل : 38

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلس

پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

حجم فایل : 3569

صفحات فایل : 60

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی
پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی
پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید

پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید

حجم فایل : 4562

صفحات فایل : 79

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید
پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید
پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری

پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری

حجم فایل : 812

صفحات فایل : 30

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری
پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری
پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی

تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی

حجم فایل : 194

صفحات فایل : 16

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ای به وسیله درمانهای بیولوژیکی

اصول کنترل بیماریهای گیاهی

بخشهایی از متن:
مقدمه :
آفت باکتریایی که توسط باکتری clavib

تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی
تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی
تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

حجم فایل : 16738

صفحات فایل : 44

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران ( Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

تنوع sp ژنتیکی
تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود.

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP
تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP
تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین

تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین

حجم فایل : 1410

صفحات فایل : 101

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

تاثیر شوری بر جوانه زدن و رویش بذر گندم و لوبیا و بررسی بهبود آنها با هورمون گیاهی سیتوکنین

چکیده:
شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمتر

تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین
تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین
تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین تحقیق ازت گیاه چغندر قند

تحقیق ازت گیاه چغندر قند

حجم فایل : 72

صفحات فایل : 32

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

ازت گیاه چغندر قند

فهرست مطالب

مقدمه sp sp sp 2
1 2 ازت در چغندرقند: sp sp sp 5
2 2 محاسبه ازت مورد نیاز چغندرقند: sp sp sp 7
3 2 پیش بینی مقدار کود لازم بر اثر تجزیه خا

تحقیق ازت گیاه چغندر قند
تحقیق ازت گیاه چغندر قند
تحقیق ازت گیاه چغندر قند تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن

تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن

حجم فایل : 86

صفحات فایل : 60

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp 1
ژنتیک نخود sp sp sp 1
اهداف اصلاحی نخود sp sp sp 3
تکنیک های اصلاحی sp sp sp 4
معرفی و گزینش گ

تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن
تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن
تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن تحقیق نماتد مرکبات

تحقیق نماتد مرکبات

حجم فایل : 65

صفحات فایل : 14

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2500

آشنایی با نماتد مرکبات

مقدمه
مورفولوژی و بیولوژی
sp نحوه فعالیت وانتشار
علائم بیماری وخسارت در گیاه
نحوه تشخیص آلودگی
راههای پیشگیری از بروز بیماری
رعایت اصول باغبانی
تهیه نهال سال

تحقیق نماتد مرکبات
تحقیق نماتد مرکبات
تحقیق نماتد مرکبات تحقیق استریلیزاسیون شیر

تحقیق استریلیزاسیون شیر

حجم فایل : 1197

صفحات فایل : 18

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

استریلیزاسیون شیر

مطالب:
فراورده های شیر UHT
استریلیزاسیون مداوم
استریلیزاسیون مداوم با تزریق شیر به بخار
استریلیزاسیون مداوم با حرارت غیر مستقیم
بسته بندی
منابع

تحقیق استریلیزاسیون شیر
تحقیق استریلیزاسیون شیر

تحقیق استریلیزاسیون شیر تحقیق استخراج در صنایع غذایی

تحقیق استخراج در صنایع غذایی

حجم فایل : 2915

صفحات فایل : 34

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

استخراج در صنایع غذایی

فهرست
مقدمه
کاربرد استخراج :
انواع حلال ها :
انواع استخراج
ضد جریان
استخراج با سیال های فوق بحرانی :
نحوه ی استخراج :
استخراج روغن از دانه های روغنی

تحقیق استخراج در صنایع غذایی
تحقیق استخراج در صنایع غذایی
تحقیق استخراج در صنایع غذایی تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات

تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات

حجم فایل : 1521

صفحات فایل : 16

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات

فهرست مطالب
خسارت ناشی از سرما
چین خوردگی میوه مرکبات
پوسیدگی نرم و نرمناک میوه
پوسیدگی قسمت انتهایی میوه
شکاف خوردن میوه
ترک های سطحی پوست میوه

تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات
تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات
تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

حجم فایل : 100

صفحات فایل : 31

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)

چکیده:
کلزا (Brassica napus) گیاهی است دانه روغنی از خانواده چلیپائیان (Cruciferae) با نام تجاری .Canola مقدار کم اسیدهای

مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا
مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا
مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

حجم فایل : 1643

صفحات فایل : 37

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

اثر فشار بالا روی Listeria spp در مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

مقدمه:
در سالهای اخیر تولید جهانی آبزیان افزایش یافته است و اکنون با سرعت بیشتر از بخش تولیدات غذایی حیوانی در حال رشد می باشد. عمده ای از مزارع آتلا

تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی
تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی
تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

حجم فایل : 14

صفحات فایل : 20

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

فهرست مطالب:
مقدمه
فرسایش خاک و دامنه گسترش آن
فرآیندها و مکانیسم های فرسایش
استراتژیهای کنترل فرسایش خاک
مدیریت خاک
اثرات فرسایش در حاصلخیزی خاک
نتیجه گیری

تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک
تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک
تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ

تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ

حجم فایل : 1289

صفحات فایل : 102

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8500

فهرست مطالب
فصل اول sp sp sp 9
تاریخچه و اهمیت اقتصادی sp sp sp 9
مقدمه sp sp sp 10
مناطق تولید مرکبات sp sp sp 12
مناطق مرکبات خیز ایران sp sp sp 12
ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات sp sp sp 13
گ

تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ
تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ
تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

حجم فایل : 24

صفحات فایل : 13

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

فهرست
مقدمه
تطبیق پذیری و ویژگی های فیزیولوژیک آفتابگردان
نور و فتوسنتز
حرارت
فتوپریود
نیاز آبی آفتابگردان

تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان
تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان
تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

حجم فایل : 63

صفحات فایل : 47

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

فهرست مطالب
مقدمه: sp sp sp 2
1 2 شوری و تمدن های بشری: sp sp sp 5
2 2 : وسعت اراضی شور در سطح دنیا : sp sp sp 5

دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن
دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن
دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 629

صفحات فایل : 46

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کت

پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 668

صفحات فایل : 50

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه

پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

حجم فایل : 621

صفحات فایل : 34

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حس

پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

حجم فایل : 559

صفحات فایل : 15

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسف

 پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
 پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

حجم فایل : 569

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتا

پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای

پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای

حجم فایل : 711

صفحات فایل : 20

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای
پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای
پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای پاورپوینت سنجش از دور

پاورپوینت سنجش از دور

حجم فایل : 3102

صفحات فایل : 120

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت سنجش از دور
پاورپوینت سنجش از دور
پاورپوینت سنجش از دور پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان

پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان

حجم فایل : 1873

صفحات فایل : 45

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان
پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان
پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی

حجم فایل : 1905

صفحات فایل : 76

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان

پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان

حجم فایل : 607

صفحات فایل : 28

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان
پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان
پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز

پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز

حجم فایل : 2148

صفحات فایل : 36

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز
پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز
پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز پاورپوینت تفکر سیستمی

پاورپوینت تفکر سیستمی

حجم فایل : 2466

صفحات فایل : 36

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفکر سیستمی
پاورپوینت تفکر سیستمی
پاورپوینت تفکر سیستمی پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن

پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن

حجم فایل : 912

صفحات فایل : 47

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن
پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن
پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس

پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس

حجم فایل : 1926

صفحات فایل : 39

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس
پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس
پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

حجم فایل : 1649

صفحات فایل : 49

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

حجم فایل : 2675

صفحات فایل : 15

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری
پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری
پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان

پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان

حجم فایل : 1200

صفحات فایل : 34

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان
پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان
پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

حجم فایل : 2805

صفحات فایل : 68

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان
پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان
پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)

پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)

حجم فایل : 1597

صفحات فایل : 13

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6000

مشخصات فایل:

 پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)
 پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)
پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM) پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

حجم فایل : 2805

صفحات فایل : 19

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6500

مشخصات فایل:

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی
پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی
پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)

پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)

حجم فایل : 963

صفحات فایل : 23

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6500

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)
پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)
پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM) تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر

تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر

حجم فایل : 245

صفحات فایل : 51

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر در ایران

انواع بیمه های عمر

بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند :
1) بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت : در اینگونه ب

تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر
تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر
تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

حجم فایل : 123

صفحات فایل : 33

گروه فایل : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

زعفران :
زعفران یکی از قدیمی ترین گیاهان ادویه ای و دارویی است که همواره مورد توجه مردم بوده است این گیاه از خانواده زنبقیان بوده و از سالهای بسیار دور در ایران کشت می شده است و

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران
طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران
طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی

تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی

حجم فایل : 1349

صفحات فایل : 33

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : zip

مبلغ فایل : 3500

نقش آتشدان روی سکه های ساسانی

محصول حاضر دارای دو فایل با فرمتهای ورد و پاورپوینت با تصاویر کامل میباشد.

مقدمه :
sp در سرزمین پهناور ایران، در اغلب نقاط، در زیر تلهای خام و ویرانه ها، آثار نفیس و گنجینه های متنوع

تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی
تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی
تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن

تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن

حجم فایل : 34

صفحات فایل : 27

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

مقدمه
اهداف هسته مشاوره
اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش
معرفی هسته مشاوره
تعاریف ( در خصوص تنوع مشکلات )
بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان در سال تحصیلی 84 85
مقایسه جدول فراوانی و تنوع مشکلات sp سال تحصیلی 82 83 با 85 84

تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن
تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن
تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض

مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض

حجم فایل : 63

صفحات فایل : 48

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

پروژه آنالیز تصمیم گیری

مدیریت آشوب

در این مقاله ضمن تعریف تعارض، رویکردهای متفاوت به تعارض معرفی شده است. این مقاله، تعارض را از دیدگاه علوم جدید، خصوصاً نظریات آشوب و نظریه کوانتوم ب

مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض
مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض
مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 56

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4500

سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

کامپیوتری کردن سیستمهای دستی
کامپیوتری کردن سیستم دستور کار نت با استفاده از سیستم کامپیوتری صحیح برای کارخانه باعث بهبود و افزایش کارایی نت میشود.
باید توجه داشت که در

تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS
تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS
تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن

تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن

حجم فایل : 4498

صفحات فایل : 83

گروه فایل : فیزیک

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

گرانش و نظریه های آن

sp سرایزاک نیوتن، در سالهای 1600 صاحب کرسی ریاضیات در کمبریج بود. وی همان مقامی را داشت که هاوکینگ امروزه دارد. نیوتن قوانینی را کشف کرد که چگونگی عمل گرانش را درشرایط کم و بیش عادی، توضیح می دهند. نخست اینک

تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن
تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن
تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن مقاله مهندسی و معماری سیستم ها

مقاله مهندسی و معماری سیستم ها

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 38

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مهندسی و معماری سیستم ها

چکیده
در ایجاد سیستم هایی که نمونه هایی از آنها موجود است، مهندسی سیستم ها به کار گرفته می شود. پیچیدگی این گونه سیستم ها معمولاً کم است. اما وقتی موضوع ایجاد یک سیستم جد

مقاله مهندسی و معماری سیستم ها
مقاله مهندسی و معماری سیستم ها
مقاله مهندسی و معماری سیستم ها سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)

سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)

حجم فایل : 4714

صفحات فایل : 43

گروه فایل : سمینار

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

کوپلینگها

سمینار روش های طراحی مهندسی

مطالب:
مقدمه
انواع کوپلینگ ها
کوپلینگ صلب
کوپلینگ ارتجاعی
کوپلینگ متحرک

سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)
سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)
سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی) تحقیق سیستم کانبان

تحقیق سیستم کانبان

حجم فایل : 37

صفحات فایل : 52

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

سیستم کانبان

مقدمه
sp (تمرکز این تحقیق بر پیاده سازی سیستم تولید بموقع در کف کارگاه است. تکنیک هایی که در این سطح مورد استفاده قرار می گیرند. به واسطه توجه فزاینده به تکنیک های تولید ژاپنی، به خوبی مستند گردیده ونحوه کار آ

تحقیق سیستم کانبان
تحقیق سیستم کانبان
تحقیق سیستم کانبان تحقیق کنترل اتوماتیک

تحقیق کنترل اتوماتیک

حجم فایل : 690

صفحات فایل : 123

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

کنترل اتوماتیک

سرفصل مطالب:

تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن.
مبانی و مفاهیم کنترل.
مدل سازی سیستمهای دینامیکی.
بررسی رفتار ترانزیست سیستمها.
معرفی انژکتور دررفتار سیستمها.
مکان

تحقیق کنترل اتوماتیک
تحقیق کنترل اتوماتیک
تحقیق کنترل اتوماتیک تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی

تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی

حجم فایل : 97

صفحات فایل : 12

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

کاربرد معادلات پیوستگی

چکیده:
سوختهای دوپایه مواد همگنی هستند که از اختلاط نیتروسلولز و نیتروگلیسیرین (باجایگیری مولکول های نیتروگلیسرین روی زنجیره های مولکولی نیتروسلولز ) و اندکی افزودنی های دیگر بدست می آیند و یک مخلوط همگ

تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی
تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی
تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی مقاله فیزیک مدرن

مقاله فیزیک مدرن

حجم فایل : 8670

صفحات فایل : 27

گروه فایل : فیزیک

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

مقدمه :

فیزیک مدرن چیست ؟
sp sp sp sp نارساییهای فیزیک کلاسیک، تقریبا همزمان با پیشرفتهای سریع آن ظاهر شد و چون دانشمندان با تئوریهای موجود نتوانستند این اشکالات را برطرف کنند به جستجوی کشف علت برآمدند و سرانجام با ابداع تئوریهای جدید ، فیزیک مدرن را پی افکندند اساس

مقاله فیزیک مدرن
مقاله فیزیک مدرن
مقاله فیزیک مدرن تحقیق سیستمهای هیدرولیک

تحقیق سیستمهای هیدرولیک

حجم فایل : 228

صفحات فایل : 33

گروه فایل : مکانیک

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

sp سیستمهای هیدرولیک

پرسهای هیدرولیکی
پرسهای هیدرولیک نیروی خود را از حرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورند. این حرکت زمانی ایجاد میشود که یک سیال تحت فشار وارد محفظه سیلندر شود. وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهائی جه

تحقیق سیستمهای هیدرولیک
تحقیق سیستمهای هیدرولیک
تحقیق سیستمهای هیدرولیک دانلود تحقیق فلایویل

دانلود تحقیق فلایویل

حجم فایل : 2955

صفحات فایل : 30

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

تحقیق فلایویل

تاریخچه :
قدیمی ترین چرخ موجود در جهان که در صنعت حمل و نقل مورداستفاده قرار گرفته است چرخ ارابه ای است که از دوران هخامنشی برجای مانده است و اکنون در موزه ی ملی ایران به نمایش گذاشته شده است اما ازهمان آغاز بشر

دانلود تحقیق فلایویل
دانلود تحقیق فلایویل
دانلود تحقیق فلایویل مقاله طیف سنجی جرمی

مقاله طیف سنجی جرمی

حجم فایل : 358

صفحات فایل : 15

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 1500

طیف سنجی جرمی

تاریخچه sp sp sp 2
اصول طیف سنجی جرمی sp sp sp 3
دستگاه طیف سنج جرمی sp sp sp 3
سیستم ورودی نمونه sp sp sp 3
روزنه مولکولی sp sp sp 4
محفظ

مقاله طیف سنجی جرمی
مقاله طیف سنجی جرمی
مقاله طیف سنجی جرمی پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

حجم فایل : 8116

صفحات فایل : 147

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6500

شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

چکیده
در این پروژه نخست اجزا و عملکرد شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو مورد اشاره قرار می گیرد . سپس به معرفی روش جز به جز در شبیه سازی سیستم های نیوماتیکی می پردازد. در این روش ابتدا المانهای اصلی به کمک

پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو
پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو
پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو مقاله مرگ ستاره و تولد سیاهچاله

مقاله مرگ ستاره و تولد سیاهچاله

حجم فایل : 566

صفحات فایل : 147

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 7500

مرگ ستاره و تولد سیاهچاله

مقدمـه
اصطلاح (سیاهچال) در همین اواخر قدم به صحنه علم گذاشته است و آنرا در سال 1969 دانشمندی آمریکایی بنام جان ویلر بعنوان نموداری از نظریه ای برگزید که دستکم به دویست سال پیش برمی گشت، یعنی زمانی که

مقاله مرگ ستاره و تولد سیاهچاله
مقاله مرگ ستاره و تولد سیاهچاله
مقاله مرگ ستاره و تولد سیاهچاله پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن

پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن

حجم فایل : 714

صفحات فایل : 27

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن
پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن
پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن

حجم فایل : 1563

صفحات فایل : 60

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن
پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن
پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری

پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری

حجم فایل : 2719

صفحات فایل : 33

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری
پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری
پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT؛ مطالعه موردی روستا نسر

پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT؛ مطالعه موردی روستا نسر

حجم فایل : 1515

صفحات فایل : 30

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل  SWOT؛ مطالعه موردی  روستا نسر
پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل  SWOT؛ مطالعه موردی  روستا نسر
پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT؛ مطالعه موردی روستا نسر پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان

پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان

حجم فایل : 1451

صفحات فایل : 12

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان
پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان
پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان تحقیق ارائه مدل کنترل رسوبات رودخانه هیرمند سیستان

تحقیق ارائه مدل کنترل رسوبات رودخانه هیرمند سیستان

حجم فایل : 362

صفحات فایل : 179

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 15000

تحقیق ارائه مدل کنترل رسوبات رودخانه هیرمند سیستان

چکیده :
سیستان پهنداشت آرمیده در بستری خشک سالهاست که از برکت رودخانه هیرمند وهامونهای موجود که از کوههای هندوکش در افغانستان سرچشمه می گیرند سیر آب می شود .
در این پایان نامه با مطالعه به روی رسوبات این ر

تحقیق ارائه مدل کنترل رسوبات رودخانه هیرمند سیستان
تحقیق ارائه مدل کنترل رسوبات رودخانه هیرمند سیستان
تحقیق ارائه مدل کنترل رسوبات رودخانه هیرمند سیستان تحقیق کانیهای عناصر نادر خاکی مونازیت باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران

تحقیق کانیهای عناصر نادر خاکی مونازیت باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران

حجم فایل : 6042

صفحات فایل : 182

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 9000

بررسی کانیهای در بردارنده عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران

در 182 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش
بخشهایی از متن:
عناصر کمیاب خاکی در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی ، لامپ

تحقیق کانیهای عناصر نادر خاکی مونازیت باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران
تحقیق کانیهای عناصر نادر خاکی مونازیت باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران
تحقیق کانیهای عناصر نادر خاکی مونازیت باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران تحقیق انواع و کارکرد مشعل گازی نیروگاه بخار و آنالیز احتراق

تحقیق انواع و کارکرد مشعل گازی نیروگاه بخار و آنالیز احتراق

حجم فایل : 865

صفحات فایل : 26

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

بررسی انواع مشعل های گازی نیروگاه بخار نحوه کارکرد آنها و چگونگی آنالیز احتراق برای انتخاب بهینه مشعل با توجه به تعداد نوع و موقعیت مشعل ها

فهرست
چکیده
مقدمه
شکل1 مشعل در کوره چرخشی
شکل2 استفاده از چند مشعل در هندسه م

تحقیق انواع و کارکرد مشعل گازی نیروگاه بخار و آنالیز احتراق
تحقیق انواع و کارکرد مشعل گازی نیروگاه بخار و آنالیز احتراق
تحقیق انواع و کارکرد مشعل گازی نیروگاه بخار و آنالیز احتراق تحقیق انواع سیستم مخزن ذخیره سرمایی آیس بانک

تحقیق انواع سیستم مخزن ذخیره سرمایی آیس بانک

حجم فایل : 1764

صفحات فایل : 152

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک ICE BANK

مخزن ذخیره سرمایی COOL THERMAL STORAGE

فهرست
مقدمه
چکیده
علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده
فصل اول معرفی کلی
فصل دوم پارامترهای اصلی ط

تحقیق انواع سیستم مخزن ذخیره سرمایی آیس بانک
تحقیق انواع سیستم مخزن ذخیره سرمایی آیس بانک
تحقیق انواع سیستم مخزن ذخیره سرمایی آیس بانک پاورپوینت آزمون ها و تستهای عیب یابی جوش

پاورپوینت آزمون ها و تستهای عیب یابی جوش

حجم فایل : 1933

صفحات فایل : 40

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

پاورپوینت آزمون ها و تستهای عیب یابی جوش

تحقیق روشهای تولید
تست های غیر مخرب

مقدمه
تاریخچه
لزوم تست جوش
انواع عیوب در جوش
آزمون های ارزیابی به همراه مزایا و معایب

پاورپوینت آزمون ها و تستهای عیب یابی جوش
پاورپوینت آزمون ها و تستهای عیب یابی جوش
پاورپوینت آزمون ها و تستهای عیب یابی جوش تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش TDN در بازرسی قطعات فورج

تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش TDN در بازرسی قطعات فورج

حجم فایل : 892

صفحات فایل : 67

گروه فایل : مواد و متالوژی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

:تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسی قطعات فورج

معرفی عمومی روشها
2 1 آشنایی
آسیبهایی که sp هنگام sp تولید sp یا ماشین کاری sp مواد sp و قطعات sp به sp آنها sp وارد sp می شود، به sp صورت نقصها

تحقیق  تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش TDN در بازرسی قطعات فورج
تحقیق  تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش TDN در بازرسی قطعات فورج
تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش TDN در بازرسی قطعات فورج تحقیق جوشکاری بدون قوس الکتریکی

تحقیق جوشکاری بدون قوس الکتریکی

حجم فایل : 952

صفحات فایل : 60

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4200

جوشکاری بدون قوس الکتریکی

بخشی از متن:

جوشکاری به روش نقطه جوش

صنایع مدرن و پیشرفته امروزه رقابت شدید در تولیدات صنعتی و نظامی سبب پیشرفت سریع جوشکاری گردید اصولی که از جوشکاری مورد انتظار است این است که:
جوش سریع و تمیز ب

تحقیق جوشکاری بدون قوس الکتریکی
تحقیق جوشکاری بدون قوس الکتریکی
تحقیق جوشکاری بدون قوس الکتریکی گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش

گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش

حجم فایل : 50

صفحات فایل : 45

گروه فایل : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش

تاریخچه صنایع چوب و کاغذ
صنایع چوب و کاغذ ایران در 75 کیلومتری شمال غربی رشت و در 35 sp کیلومتری جاده انزلی تالش و در کنار جنگل های وسیع شمال کشور قرار دارد. این کارخانه در سال 1352 با

گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش
گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش
گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش تحقیق موتورهای وانکل (اجزا و نحوه کار)

تحقیق موتورهای وانکل (اجزا و نحوه کار)

حجم فایل : 1079

صفحات فایل : 19

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

تحقیق موتورهای وانکل (اجزا و نحوه کار)

فهرست مطالب:
خلاصه
بررسی و معرفی انواع موتورهای احتراق داخل:
موتور دیزل:
موتور های چهار زمانه
موتورهای دو زمانه
موتور های وانکل:(Winkel engine)

تحقیق موتورهای وانکل (اجزا و نحوه کار)
تحقیق موتورهای وانکل (اجزا و نحوه کار)
تحقیق موتورهای وانکل (اجزا و نحوه کار) مقاله نیروی محوری پلوس اتومبیل

مقاله نیروی محوری پلوس اتومبیل

حجم فایل : 1422

صفحات فایل : 20

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

چکیده :
sp در این مقاله اندازه گیری و مدل سازی از نیروی محوری تولید شده به وسیله ی یک مفصل شناور پلوس اتومبیل انجام می شود.
...

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی نیروی محوری تولید شده در پلوس اتومبیل

فهرست

مقاله نیروی محوری پلوس اتومبیل
مقاله نیروی محوری پلوس اتومبیل
مقاله نیروی محوری پلوس اتومبیل پروژه طراحی صنعتی رنده دستی

پروژه طراحی صنعتی رنده دستی

حجم فایل : 7093

صفحات فایل : 73

گروه فایل : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

پروژه طراحی صنعتی رنده دستی

همراه با نقشه ها
بخشی از متن
طراحی ارگونومیک ابزار دستی :
متخصصین متعددی هم چون : کافین و اندرسون ، الکساندر و پیولات ، ساندرز و مک کورومیک و تیکایور برخی از اصول اسا

پروژه طراحی صنعتی رنده دستی
پروژه طراحی صنعتی رنده دستی
پروژه طراحی صنعتی رنده دستی دانلود طرح تولید سپر جلو و عقب خودرو

دانلود طرح تولید سپر جلو و عقب خودرو

حجم فایل : 7216

صفحات فایل : 57

گروه فایل : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

طرح تولید سپر خودرو جلو و عقب

پروژه کارآفرینی رشته قالبسازی
فایل حاضر غیر قابل ویرایش بوده و در فرمت پاورپوینت است
فصل اول کلیات و سوابق
فصل دوم طراحی تولید
فصل سوم نیروی انسانی مورد نیاز

دانلود طرح تولید سپر جلو و عقب خودرو
دانلود طرح تولید سپر جلو و عقب خودرو
دانلود طرح تولید سپر جلو و عقب خودرو پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده

پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده

حجم فایل : 108

صفحات فایل : 24

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده

فهرست
مقدمه
محاسبات بار گرمایی
1. sp sp sp بار گرمایی طبقه اول
2. sp sp sp بارگرمایی طبقات دوم وسوم
3. بار گرمایی طبقه چهارم
4. بار گرمایی کل ساختمان
محاسبه مقدار آب گرم مصرفی

پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده
پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده
پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده تحقیق جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک

تحقیق جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک

حجم فایل : 280

صفحات فایل : 18

گروه فایل : مکانیک

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک

تشریح قوانین ترمودینامیک
مطالعه ترمودینامیک را مهندسین قرن نوزدهم آغاز کردند؛ آنها می خواستند بدانند قوانین فیزیک چه محدودیت هایی بر عملکرد ماشین های بخار و سایر ماشین های تولید کننده انرژی مکانیکی تحمیل می کنند. ترمودینامیک د

تحقیق جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک
تحقیق جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک
تحقیق جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک تحقیق جوشکاری پلاستیکها

تحقیق جوشکاری پلاستیکها

حجم فایل : 1892

صفحات فایل : 34

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

جوشکاری پلاستیکها

مقدمه
تاریخچه
انواع جوش در پلاستیکها
فرایندهای جوشکاری وکاربرد
مزایا ومعایب
منابع

جوشکاری و اتصال حرارتی پلاستیک ها

امروزه پلاستیکها توانسته اند در برخی زمینه

تحقیق جوشکاری پلاستیکها
تحقیق جوشکاری پلاستیکها
تحقیق جوشکاری پلاستیکها تحقیق جوشکاری زیر آب

تحقیق جوشکاری زیر آب

حجم فایل : 1981

صفحات فایل : 13

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

جوشکاری زیر آب

فهرست
تاریخچه
مقدمه
انواع جوشکاری زیر آب
جوشکاری
مرطوب
جوشکاری
خشک
دورنما
منابع

جوشکاری مرطوب

معایب و مزایای جوشکاری مرطوب

معایب جوشکاری

تحقیق جوشکاری زیر آب
تحقیق جوشکاری زیر آب
تحقیق جوشکاری زیر آب
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۵
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی